Schoolnieuws 1810 blz 346 
Foto.
 

Soort
Datering

scan van document
in 1807

Beschrijving :
J.M. Jantzen, ondermeester te Bodegraven

Brontitel
Soort
Plaats

Maandelijksch schoolnieuws - Oprichting van een onderwijzersgezelschap
krantenknipsel

Tekst :
Uit tijdschrift Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in Holland, 1810 [volgno 10]. Koninklijke Bibliotheek: 675 C 11, blz. 345 - 246
Marinus Jan Jantzen wordt hierin genoemd als "J.M. Jantzen, Ondermeester te Bodegraven" bij de oprichting van een onderwijzersgezelschap.

De Schoolopziener in het tweede District van het voormalig, Hollands Zuidelijk gedeelte heeft de Onderwijzers-Gezelscbappen, die in hetzelve District bestonden, vereenigd en ze tot een gebragt. Met den verdienstelijken Onderwijzer, D.Geelhoed, die den eersten rang bezit, hierover raadplegende, heeft dezelve zich aangeboden ter medewerking tot zoodanige nuttige, inrigting.
's Maandelijks worden dc bijeenkomsten binnen Gouda gehouden, en in dezelve alle nuttige oefeningen voortgezet. Ter geregelde werkzaamheid is het Gezelschap verdeeld in werkende en gewone Leden, onder het opzigt en beltuur van den Schoolopziener.
Werkende Leden zijn de navolgende Onderwijzers, als : D. Geelhoed , Onderwijzer te Gouda; G. Bloemendaal, te Waddingsveen, J. van Geelen, te Moordrecht; C. Zijp, te Goyerwelle of Hekendorp.
Gewone Leden: de Onderwijzers, A. Snel, te Berkenwoude; K. de Vos, te Ouderkerk aan den Yssel; J. van der Leeden , te Bergambacht; J. Borsje, te Goudsrak; T. Coldeweij , in het Weeshuis te Gouda; A. Macox, te Nieuwerkerk aan den IJssel; L. Scheigrond, te Moerkapel; A. de Jager, te Reewvijk; C. van der Wal, aan de Nieuwerbrug; H. Schippers, te Waarder; J. Noort , in de Lange Weide; J.A. van Houten, te Papekop; J. Kater, provisioneel den Schooldienst waarnemende in de Bodegraafsche Meije; J. Jonker, Ondermeester te Waddingsveen; Bouwmeester, te Moordrecht; J.M. Jantzen, Ondermeester te Bodegraven; J. Allan, Fransch Ondermeester te Oudewater.
De Schoolopziener belooft zich van de oprigting dezes Gezelschaps zeer veel goeds, te meer, daar de Leden van hetzelve over het algemeen vlijtig opkomen en in hetzelve eene prijzenswaardige orde bestaat; terwijl een ieder zich bevlijtigt om elkander nuttig te zijn en de leergierigheid een voortreffelijk sieraad van meest alle de leden is.

vermelding beroep

  • in 1810 haar betovergrootvader Marinus Jan Jantzen (ondermeester) (zie Kwartierstaat nr. 16. )