Schoolnieuws 1807 blz. 69 
Foto.
 

Soort
Datering

scan van document
in 1807

Beschrijving :
J.M. Jantzen, ondermeester te Heiloo

Brontitel
Soort
Plaats

Schoolnieuws - Oprichting van een onderwijzersgezelschap
krantenknipsel

Tekst :
Uit tijdschrift Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsch Gemeenebest, 1807, no 10. Koninklijke Bibliotheek: 675 C 8, blz. 68 - 69.
Marinus Jan Jantzen wordt hierin genoemd als "J.M. Jantzen, Ondermeester te Heiloo" bij de oprichting van een onderwijzersgezelschap.

SCHOOLNIEUWS.
HOLLANDS Noordelijk gedeelte,
III. Distr. Schoolopz. A.R. Maurer.

Met dezelfde goedkeuring, waarmede door den Schoolopziener in de Bijdragen voor de Maand Junij l.l. eenig verslag aangaande twee Onderwijzersgezelschappen binnen dit District, gegeven is, kan hij thans de oprigting van een derde melden, eene van welks zamenkomsten, onlangs, met veel genoegen door hem werd bijgewoond. Hetzelve vergadert om de veertien dagen, legt zich op Taal- Reken- Aardrijks- en Onderwijskunde toe, heeft, door goede wetten, tegen afwijkingen van het voorname doel voorzien, en bij eene derzelve kleine toelagen en boetens, welke er door afwezendheid of anderzins, mogten vallen, tot den aankoop van nuttige boeken bestemd. De Leden zijn: J de Groot, C. Met, W. de Graaff, J. Hoek, P. van Veen; Onderwijzers te Rijp, Oostgraftdijk, Noordeind (van Graft), Beemster en Marken Binnen, benevens J. Bakker, door wien de post van Ondermeester bij den eerstgenoemden met lof wordt waargenomen.
Ook benaarstigen zich de Onderwijzers C. Tromp, in de Schrmeer, D. Wayboer, te Oudorp, P. Appelboom, te Boekel, en de. Ondermeester J.M. Jantzen, te Heiloo, op eene roemwaardige wijs, om in kunde te vorderen, en zich in onderscheidene vakken te bekwamen: waartoe hun de verdienstelijke H. Deeleman, Onderwijzer bij de Departemeuts-School te Alkmaar (ten wiens huize zij zich wekelijks verzamelen) met alle bereidwilligheid en gewenscht gevolg behulpzaam is.

vermelding beroep

  • in 1807 haar betovergrootvader Marinus Jan Jantzen (ondermeester) (zie Kwartierstaat nr. 16. )